Bättre hyressättning för bättre förutsättningar

– Din expert på hyresförhandlingar


Bättre hyressättning för bättre förutsättningar

– Din expert på hyresförhandlingar

Välkommen till Hyresförhandling

Jurideko Fastighetspartner är experter på hyresförhandling.

Jurideko hjälper till att bevaka, påkalla och genomföra hyresförhandlingar. Vi ger dig tryggheten av att vara företrädd i förhandlingarna av ombud som har en gedigen kompetens och lång erfarenhet. I många fastigheter har det över tid vuxit fram ett stort behov av att inventera och föreslå justeringar i hyrorna.

Bakomliggande faktorer kan till exempel vara generella förändringar i ortens hyresnivå eller en höjd standard i fastigheten. När Jurideko genomför en bruksvärdering besiktar vi fastigheten och ett representativt urval av lägenheterna. Vi identifierar också fall där enskilda lägenheter renoverats och genomgått en standardhöjning utan att hyran höjts i motsvarande grad.

Årliga hyreshöjningar

Sedan hyreslagstiftningen förändrades är det inte längre de kommunala bostadsbolagen som ensidigt styr hyresutvecklingen. Det innebär att du som fastighetsägare behöver vara mer aktiv för att värdesäkra intäkterna från ditt bestånd. Risken är annars att du halkar efter och inte får den avkastning som dina fastigheter borde generera.

Vi hjälper till att bevaka, påkalla och genomföra förhandlingar åt våra uppdragsgivare. Vi har en god omvärldsbevakning och följer utvecklingen för taxor och inflation och andra omvärldsfaktorer som påverkar marknaden och hyressättningen.

Bruksvärdering

I många fastigheter har det över tid vuxit fram ett stort behov av att inventera och föreslå justeringar i hyrorna. Bakomliggande faktorer kan till exempel vara generella förändringar i ortens hyresnivå eller en höjd standard i fastigheten. När Jurideko genomför en bruksvärdering besiktar vi fastigheten och ett representativt urval av lägenheterna. Vi identifierar också fall där enskilda lägenheter renoverats och genomgått en standardhöjning utan att hyran höjts i motsvarande grad.

När hyran sedan ska förhandlas beaktas alla de standardskillnader som finns mellan de olika lägenheterna. Finns det en fungerande hyressättningsmodell på orten är vi väl insatta i den.

Tilläggsförhandlingar

När en fastighetsägare vill höja standarden i en lägenhet krävs det att hyresgästen ger sitt godkännande. Hyreslagen anger hur det går till och hur man hanterar en situation där parterna inte kommer överens. Innebär standardhöjningen att hyran ska höjas, finns det i de flesta fall en skyldighet att förhandla med Hyresgästföreningen.

Vi på Jurideko ser till så att lagstiftningen efterlevs både beträffande hyresgästgodkännandet och hyresförhandlingen.

Nyproduktion/ Ombyggnadshyror

En viktig komponent i både nyproduktion och ombyggnad är att hyrorna landar på rätt nivå när projektet är klart. Vi hjälper till genom hela processen, formulerar riktvärden för hyresnivåer, ger råd om lämpliga standardval med mera.

Är det en ombyggnad det är frågan om så finns det många regler i lagstiftningen att ta hänsyn till. Till exempel måste fastighetsägaren beakta befintliga hyresgästers önskemål och, vid evakuering, förse dem med ersättningslägenheter.

Direktförhandlingar

När en fastighet inte omfattas av förhandlingsskyldighet med Hyresgästföreningen måste alla överenskommelser om hyran och andra hyresvillkor träffas direkt med hyresgästen. Hyresgäster har sällan erfarenhet av denna situation, vilket gör den mer komplicerad och även lägger ett större ansvar på fastighetsägaren. Ett sätt att undvika friktion och onödiga konflikter är att ta hjälp av oss på Jurideko, som har en lång erfarenhet av både hyresförhandlingar och hyresgästkontakter.

Det händer att hyresgästen själv eller genom ombud (oftast Hyresgästföreningen) framställer krav på reparationer och underhåll. Vi hjälper till att värdera om kraven är berättigade eller inte.

Hyressättning av lokaler

Lokaluthyrning omfattas av ett komplicerat regelverk, vilket kräver goda kunskaper då hyror och hyresvillkor ska förhandlas. Vi på Jurideko har byggt upp en lång erfarenhet och kunskap som gör att vi blir en pålitlig partner i dessa situationer.

Vi kan formulera och granska nya avtal så att villkoren blir rimliga. Vi hjälper också till att göra villkorsändringar i pågående avtal.

Tvister

Det händer då och då att det av olika skäl inte går att träffa någon förhandlingsöverenskommelse. Det uppstår en tvist kring hyran som kräver medling eller juridisk prövning.

Jurideko har en samlad juridisk kompetens att bevaka vår uppdragsgivares intressen i hyresnämnden eller allmän domstol. Vi har också en erfarenhet som gör att vi kan hitta lösningar där bär båda parter kan känna sig nöjda med uppgörelsen.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna angående hyresförhandlingar.

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se

Anna Häkkinen

Hyresförhandlare/ Fastighetsekonom

Tel: 040- 674 41 42

E-post: anna.hakkinen@jurideko.se

Olivia Wästberg

Fastighetsjurist

Tel: 076 - 719 66 48

E-post: olivia.wastberg@jurideko.se